Na studia podyplomowe MBA w ochronie zdrowia przyjęci zostaną kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich lub równoważny oraz posiadają co najmniej 3,5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo co najmniej 1,5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie szpitalnym.