Warunkiem zakwalifikowania na KURS DLA KATECHISTÓW jest zaświadczenie o ukończenia kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” lub dyplom ukończenia studiów teologicznych (podyplomowych lub magisterskich).

Kurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, którzy posiadają dyplom licencjata kościelnego z prawa kanonicznego.

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas.

Kurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła Katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz Teologii.

Kurs stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym i spełnia wymogi przepisów art. 74 lit. c Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2017 roku. Przeznaczony jest dla osób posiadających stopień kanoniczny licencjata teologii, uzyskany na wydziale teologii katolickiej lub uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki.

Osoby duchowne i konsekrowane mogą zostać przyjęte na kurs po otrzymaniu zgody odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego, zaś osoby świeckie, które były osobami duchownymi lub konsekrowanymi, po otrzymaniu zgody Wielkiego Kanclerza UKSW.

 

Warsztaty są skierowane głównie do sióstr zakonnych i zakonników, którzy pełnią funkcję przełożonych, są członkami ich rad, będą pełnili wymienione funkcje, a także do formatorów oraz innych osób zainteresowanych problematyką.

Kurs jest skierowany głównie do sióstr zakonnych i zakonników, członków stowarzyszeń życia apostolskiego będących na różnych etapach formacyjnych – profesi ślubów czasowych i wieczystych oraz innych osób zainteresowanych problematyką.

The course is intended for formators and candidates for formators in seminaries.

Kurs skierowany jest do wszystkich duchownych, a w szczególności do tych, którzy w swojej diecezji, instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego zajmują się lub będą się zajmować wymienionymi procedurami. Z pewnością będzie on także przydatny dla przełożonych i formatorów. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.

Kurs może podjąć każdy pełnoletni zainteresowany problematyką wolontariatu. Kurs jest przeznaczony dla szerokiego grona osób, których dotyczy przedmiotowe zagadnienie w aspekcie formalnym lub materialnym, jak również pracowników lub wolontariuszy jednostek Caritas oraz innych kościelnych osób prawnych, ich liderów oraz koordynatorów (w tym przygotowania do pełnienia tych funkcji); a także studentów zainteresowanych tematyką wolontariatu.