Studia podyplomowe skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii (lub licencjata), pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądach, kuriach diecezjalnych i zakonnych, biurach parafialnych, poradniach prawnych), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym.

Projekt bez nazwy(13)

Doradca Rodziny​

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia podyplomowe skierowane do kadry szkoły: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedmiotu, którzy chcieliby uzupełnić swoje kwalifikacje, zmienić stanowisko lub miejsce pracy; kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych; pracowników Centrów Pomocy Rodzinie.

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich) kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z AKTYWNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ.

Projekt bez nazwy(13)

Edukacja włączająca

studia podyplomowe
3-semestralne

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny. Uzyskiwane uprawnienia dają pedagogom specjalnym dodatkowe kwalifikacje do organizacji i wspierania edukacji i terapii dzieci i młodzieży wymagającej specjalnego podejścia edukacyjno-socjo-terapeutycznego, realizującej program inkluzji edukacyjnej w warunkach szkolnictwa powszechnego i integracyjnego (jako przedszkolny/szkolny specjalista- pedagog specjalny edukacji włączającej).

Projekt bez nazwy(13)

Edytorstwo

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia podyplomowe skierowane do osób zainteresowanych nabyciem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych oraz poszerzaniem kompetencji w zakresie specyfiki funkcjonowania i organizacji wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych oraz w zakresie szeroko rozumianego procesu wydawniczego. Uzyskaniem takich kwalifikacji mogą być zainteresowane osoby będące absolwentami I i II stopnia studiów zwłaszcza humanistycznych, filologicznych oraz językoznawczych chcące realizować się zawodowo w procesach przygotowania publikacji do wydania; osoby powracające na rynek pracy i pragnące zaktualizować nabyte kompetencje poprzez pozyskanie kwalifikacji odpowiadających zapotrzebowaniu dynamicznie rozwijającego się nowoczesnego rynku wydawniczego; osoby o wysokich kompetencjach językowych, poszukujące pracy do wykonywania w warunkach domowych, mogącej stanowić dodatkowe źródło zarobkowania.

Projekt bez nazwy(13)

Geneaologia. Teoria i praktyka

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia podyplomowe adresowane są głównie do osób, które zawodowo lub amatorsko trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj.:     pracowników firm, organizacji i towarzystw  zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych; pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek; członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych;  historyków oraz pasjonatów zgłębiających dzieje społeczności lokalnych.

 

Projekt bez nazwy(13)

Formacja Biblijna

studia podyplomowe
4-semestralne

Studia podyplomowe przeznaczone są przede wszystkim dla: liderów parafialnych grup biblijnych, którzy mieliby się zająć w parafiach jakąś formą przekazu biblijnego; animatorów ruchów kościelnych, chcących z większą łatwością
wykorzystywać w swej posłudze Pismo Święte; moderatorów grup parafialnych i modlitewnych;  lektorów i innych ministrów Słowa Bożego;
odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych; księży, którzy chcą organizować w swoich parafiach
konferencje biblijne, kręgi biblijne i inne formy duszpasterstwa biblijnego; nauczycieli oraz katechetów chcący pogłębić swoją wiedzę
biblijną.

Projekt bez nazwy(13)

Kierownictwo Duchowe

studia podyplomowe
4-semestralne

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Projekt bez nazwy(13)

Kreatywne pisanie

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim – studiów zwłaszcza humanistycznych, filologicznych oraz językoznawczych chcące realizować się zawodowo w szeroko rozumianym rynku literackim; osoby powracające na tenże rynek i pragnące zaktualizować nabyte kompetencje poprzez pozyskanie kwalifikacji odpowiadających zapotrzebowaniu dynamicznie rozwijającego się nowoczesnego rynku literackiego; osoby o wysokich kompetencjach językowych, poszukujące pracy do wykonywania w warunkach domowych, mogącej stanowić dodatkowe źródło zarobkowania.

 

Projekt bez nazwy(13)

Logopedia ogólna i kliniczna

studia podyplomowe
4-semestralne

Na studia przyjęci zostaną kandydaci, którzy spełnią następujące warunki: przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne; od kandydata wymagana jest nienaganna wymowa oraz poprawne posługiwanie się językiem polskim.

Projekt bez nazwy(13)

Mariologia

studia podyplomowe
6-semestralne

Warunkiem podjęcia tych studiów podyplomowych jest posiadanie stopnia magistra teologii.

Projekt bez nazwy(13)

Matematyka

studia podyplomowe
3-semestralne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub ekonomicznych (II stopnia lub jednolitych
magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich różnych kierunków, w toku których nie nabyto przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Projekt bez nazwy(13)

Teologia Apostolstwa

studia podyplomowe
6-semestralne

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat zawodowy) z jakiejkolwiek dziedziny wiedzy; moderatorów i animatorów oraz członków ruchów, bractw i stowarzyszeń kościelnych; świeckich wyznawców Chrystusa, a także osób konsekrowanych;  propozycja studiów odnosi się ponadto do wykładowców i wychowawców zakonnych, zarówno zakonów żeńskich, jak i męskich, zwłaszcza tych, którzy w swoim charyzmacie mają duchowość apostolsko-ewangelizacyjną.

Projekt bez nazwy(13)

Teologia - Gdynia

studia podyplomowe
4-semestralne

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Projekt bez nazwy(13)

Teologia - Warszawa

studia podyplomowe
4-semestralne

Studium umożliwia pogłębienie wiedzy z teologii oraz zdobycie umiejętności i kompetencji w obszarze różnych specjalności teologicznych.
Przy wyborze dodatkowych modułów, (PST) umożliwi nabycie kwalifikacji do nauczania religii we wszystkich typach szkół.

Projekt bez nazwy(13)

Teologia praktyczna - Gdynia

studia podyplomowe
6-semestralne

Studia podyplomowe dla magistrów teologii w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt bez nazwy(13)

Teologia praktyczna - Łomża

studia podyplomowe
6-semestralne

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii.

Projekt bez nazwy(13)

Teologia praktyczna - Warszawa

studia podyplomowe
6-semestralne

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii.

Studia adresowane do Absolwentów studiów wyższych I i II stopnia  (lub 5-letnich, jednolitych magisterskich): kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA, (nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej), pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie dodatkowej specjalności pedagogiki specjalnej – w zakresie TYFLOPEDAGOGIKA Z REHABILITACJĄ WZROKU, ORIENTACJĄ PRZESTRZENNĄ I WSPARCIEM TECHNOLOGICZNYM.

Projekt bez nazwy(13)

Zarządzanie Oświatą

studia podyplomowe
2-semestralne

Studia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych w tym:  nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,  animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych  doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą.